Zabawkowa kasa fiskalna

Ta zabawka udaje prawdziwą kasę fiskalną – drukuje paragony, liczy ceny i pozwala wybierać produkty.

Zobacz film z działania:

Schemat wewnętrzny:

schematic

Kod źródłowy dla Arduino: https://pastebin.com/vuE97mH7

/*
 * Zabawkowa kasa fiskalna
 * 2019-01-31 Aleksander Kawęczyński e.vt0.pl
 * Arduino pro mini, klawiatura membranowa 4x4, LCD 16x2, drukarka DP-Q58A
 * 
 * Układ na wejściu zasilania z szeregowo podłączonym mosfetem-p, załączanie: microswitch chwilowy, podtrzymanie włączenia przez pin A3.
 * 
 * 13 - power control: high - on, low - off; connected to gate of transistor, pobór prądu w stanie wyłączonym: 0,1uA
 * 2 - printer software serial
 * 3 .. 10 - 4x4 keyboard matrix
 * 11 - LCD RS (4)
 * 12 - LCD E (6)
 * A0 - LCD D4 (11)
 * A1 - LCD D5 (12)
 * A2 - LCD D6 (13)
 * A3 - LCD D7 (14)
 * A6 - Vbat przez dzielnik 100K/100K
 */
#include 
#include 
#include 
#include 

#define POWER_CTL 13
#define VBATMIN 6000  //minimum battery voltage in mV
#define VERSION "1.1"

SendOnlySoftwareSerial drukarka(2); // Tx pin
LiquidCrystal lcd(11, 12, A0, A1, A2, A3);

unsigned long lastAction=0;
const unsigned long idle=(5UL*60UL*1000UL); //2 minutes
uint16_t keyState=0, lastKeyState=0;
char buff[80];
uint16_t suma_cen = 0, powerCounter = 0, printCounter = 0;
const uint8_t baza = 5;
uint8_t cashier=0;

const char s0[] PROGMEM = "BU\x02KA";
const char s1[] PROGMEM = "SER";
const char s2[] PROGMEM = "MLEKO";
const char s3[] PROGMEM = "P\x02\ATKI";
const char s4[] PROGMEM = "ZESZYT";
const char s5[] PROGMEM = "LODY";
const char s6[] PROGMEM = "PIZZA";
const char s7[] PROGMEM = "WARZYWA";
const char s8[] PROGMEM = "SOK";
const char s9[] PROGMEM = "S\x02\ODYCZE";
const char s10[] PROGMEM = "KAKAO";
const char s11[] PROGMEM = "CZYTANKA";

PGM_P const produkty[] PROGMEM = {s0,s1,s2,s3,s4,s5,s6,s7,s8,s9,s10,s11};

const char t0[] PROGMEM = " Sklep \"Julka\"";
const char t1[] PROGMEM = " Sklep \"Franek\"";
const char t2[] PROGMEM = " Sklep \"Maja\"";
const char t3[] PROGMEM = "Z A P R A S Z A";
const char t4[] PROGMEM = " DO ZOBACZENIA!";


PGM_P const powitania[] PROGMEM = {t0,t1,t2,t3,t4};

const uint16_t ceny[] PROGMEM = {
 1,//0
 6,//1
 3,//2
 4,//3
 2,//4
 2,//5
 10,//6
 7,//7
 5,//8
 8,//9
 9,//10
 20//11
};

byte el[8] = {
 0b01000,
 0b01001,
 0b01010,
 0b01100,
 0b01000,
 0b11000,
 0b01111,
 0b00000
};

void setup() {
 // pin configuration
 pinMode(POWER_CTL, OUTPUT);
 digitalWrite(POWER_CTL, HIGH);

 //licznik uruchomien
 
 powerCounter = EEPROM.read(0);
 powerCounter += (EEPROM.read(1) << 8);
 printCounter = EEPROM.read(2);
 printCounter += (EEPROM.read(3) << 8);
 
 
 if( (printCounter == 255) && (analogRead(A6)<5)){
 //po przeprogramowaniu, trzeba wyczyścić zmienne 
  powerCounter =0;
  printCounter = 0;
  EEPROM.write(2, ++printCounter);
 }
 
 ++powerCounter;
 EEPROM.write(0, powerCounter);
 
 lcd.begin(16, 2);
 lcd.createChar(2, el);
 lcd.clear();
 cashier = (powerCounter % 3);
 strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[cashier])));
 lcd.print(buff);
 lcd.setCursor(0, 1);
 strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[3])));
 lcd.print(buff);
 drukarka.begin(9600);
 //wait until power button is not pressed
 
 delay(100);
 drukarka.print("\x1B\x40\x1B\x61\x49");
 lastAction = millis();
}

void loop() {
 //Keyboard module:
 uint16_t keys = keyDown();
 uint8_t wybranyProdukt = 0;
 //logic module
 if(keys) lastAction = millis();

 //battery voltage check
 
 
 switch (keys){
  case 0:
   delay(100);
   if((analogRead(A6)*10) < VBATMIN){
   lcd.clear();
   lcd.print("Bateria");
   lcd.setCursor(0, 1); 
   lcd.print("Roz\x02adowana!");
   delay(2000);
   wylacz();
   }
  break;
  case (1<<0)://D -- zakonczenie paragonu
   if(suma_cen == 0){
    lcd.clear();
    sprintf(buff, "Vb=%d mV; v" VERSION,analogRead(A6)*10 );
    lcd.print(buff);
    lcd.setCursor(0, 1);
    sprintf(buff, "PWc=%d PrC=%d",powerCounter, printCounter);
    lcd.print(buff);
    delay(2000);
    lcd_powitanie();
   }
   else{
    printFooter();
   }

   
  break;
  case (1<<1)://#
   wybranyProdukt = 12;
  break;
  case (1<<2)://0
   wybranyProdukt = 10;
  break;
  case (1<<3)://*
   wybranyProdukt = 11;
  break;
  case (1<<4)://C
   //change cashier
    if(suma_cen == 0){
     cashier = (++cashier) % 3;
     lcd_powitanie();
    }
  break;
  case (1<<5)://9
   wybranyProdukt = 9;
  break;
  case (1<<6)://8
   wybranyProdukt = 8;
  break;
  case (1<<7)://7
   wybranyProdukt = 7;
  break;
  case (1<<8)://B
   if(suma_cen == 0){
    //wydrukuj cos innego
    drukarka.print("\x1B\x61\x48"); //alignment left
    
    drukarka.print("    ,~~.\r\
   ( 6 )-_,\r\
 ('\___ )=='-'  KACZKA\r\
 \\ .  ) )\r\
  \\ `-' /  \r\
~'`~'`~'`~'`~\r\r\r");

    drukarka.print("\x1B\x61\x49"); //alignment middle
   }
   
  break;
  case (1<<9)://6
   wybranyProdukt = 6;
  break;
  case (1<<10)://5
   wybranyProdukt = 5;
  break;
  case (1<<11)://4
   wybranyProdukt = 4;
  break;
  case (1<<12)://A
   if(suma_cen > 0)
    printFooter(); //zakoncz paragon przed wylaczeniem
    
   wylacz();
    
  break;
  case (1<<13)://3
   wybranyProdukt = 3;
  break;
  case (1<<14)://2
   wybranyProdukt = 2;
  break;
  case (1<<15)://1
   wybranyProdukt = 1;
  break;
 }

 if(wybranyProdukt){
  int isFirst=0;
  if(suma_cen == 0) isFirst=1;//pierwszy produkt na tym paragonie,
   
  
   strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(produkty[wybranyProdukt-1])));
  uint8_t a = strlen(buff);
  uint16_t cena = pgm_read_word(&(ceny[wybranyProdukt-1]));
  suma_cen += cena;
  lcd.clear();
  lcd.print(buff);
  itoa(cena, buff, 10);
  lcd.setCursor(15-2-strlen(buff), 0);
  lcd.print(buff);
  lcd.print(" Z\x02");
  
  lcd.setCursor(0, 1);
  sprintf(buff, "SUMA: %7d Z\x02",suma_cen);
  lcd.print(buff);
  ;
  
  if(isFirst) {
   printHeader();
   isFirst=0;
   }
  //drukowanie pozycji na paragonie
  strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(produkty[wybranyProdukt-1])));
  //zamiana \x02 na \x9D
  for (char* p = buff; p = strchr(p, 0x02); ++p) {
   *p = 0x9D;
  }
  drukarka.print(buff);
  int spacje = 32-7-a;
  for(uint8_t k=0;k>3) << 0);
 pinMode(7, INPUT);
 //col B
 pinMode(8, OUTPUT);
 delay(1);
 reads += (((PIND & 0x78)>>3) << 4);
 pinMode(8, INPUT);
 //col C
 pinMode(9, OUTPUT);
 delay(1);
 reads += (((PIND & 0x78)>>3) << 8);
 pinMode(9, INPUT);
 //col D
 pinMode(10, OUTPUT);
 delay(1);
 reads += (((PIND & 0x78)>>3) << 12);
 pinMode(10, INPUT);


 return ~reads;
}

void lcd_powitanie()
{
 lcd.clear();
 strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[cashier])));
 lcd.print(buff);
 lcd.setCursor(0, 1);
 strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[3])));
 lcd.print(buff); 
}


void lcd16Bit(uint16_t number)
{
 for (uint8_t i=0;i<16;i++)
 {
  if (((number >> (15-i)) & 0x01))
  {
   lcd.print("1");
  } 
  else
  {
   lcd.print("0");
  }
  
 }
}


///drukuje nagłówek paragonu
void printHeader(){
 EEPROM.write(2, ++printCounter);
 strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[cashier])));
 drukarka.print("\x1B\x61\x49"); //alignment middle
 drukarka.print("\x1B\x45\x01"); //bold print
 drukarka.print("\x1B\x0E\x02"); //times 2 wider pattern
 drukarka.print(buff);
 drukarka.print("\x1B\x45\x00"); //bold print off
 drukarka.print("\x1B\x14\x02"); //cancel times wider pattern
 delay(30);
 sprintf(buff, "DZIEN DOBRY! \r\nPARAGON NR %d\r\n\x1D\x6B\x03",printCounter);
 drukarka.print(buff);
 sprintf(buff,"%08d", printCounter);
 drukarka.write((uint8_t)0);
 sprintf(buff, "\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\xCD\r",printCounter);
 drukarka.print(buff);
 //delay(2000);
}

void printFooter(){
 lcd.clear();
 lcd.print("Drukowanie ...");
 lcd.setCursor(0, 1);
 sprintf(buff, "SUMA: %7d Z\x02",suma_cen);
 lcd.print(buff);
 sprintf(buff, "\x1B\x61\x50+ \r\x1B\x61\x49================================\r\n");
 drukarka.print(buff);
 delay(100);
 sprintf(buff, "RAZEM:%23d Z\x9D\r\rDO WIDZENIA!\r\r\r\r",suma_cen);
 drukarka.print(buff);
 delay(100);
 suma_cen = 0;

 lcd_powitanie();
 
 }

uint16_t keyDown(){
 uint16_t ret;
 lastKeyState = keyState;
 keyState = getKeyState();
 ret = ((keyState^lastKeyState)&keyState);
 return ret; 
 
}

void powerFunction(){
  //Power function:
 unsigned long czas = millis();
 if((lastAction+idle) < czas )
  wylacz();
 
 //actions:
 //lastAction = millis();
 
}

void wylacz(){
 lcd.clear();
 strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[(powerCounter % 3)])));
 lcd.print(buff);
 lcd.setCursor(0, 1);
 strcpy_P(buff, (PGM_P)pgm_read_word(&(powitania[4])));
 lcd.print(buff);
 delay(2000);
 lcd.clear();
 digitalWrite(POWER_CTL, LOW);
 for(;;){};
}

Więcej zdjęć:

IMG_20190201_125455
IMG_20190208_165744
IMG_20190208_165823
IMG_20190208_165829

Szablon do wycięcia obudowy ze sklejki (uwaga: wymiary dostosowane do sklejki o grubości 6,3mm!) obudowa_cnc.pdf

Dokumentacja techniczna drukarki: Embedded printer DP-Q58A Technical Manual.pdf

W kodzie Arduino użyłem biblioteki SendOnlySoftwareSerial.zip: SendOnlySoftwareSerial.zip